Törvények

2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrôl
2005. évi CXXXIX. törvény a felsôoktatásról
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekû önkéntes tevékenységrôl
2004. évi CXXXVII. törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról
2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról
2004. évi II. törvény a mozgóképrôl
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrôl
2003. évi CXXV. törvény az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításáról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérôl
2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élô magyarokról
2000. évi C. törvény a számvitelrôl
1999. évi LXXVI. törvény a szerzôi jogról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekrôl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelôdésrôl
1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrôl, a mûszaki mentésrôl és a tûzoltóságról
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérôl
1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrôl
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvérôl
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirôl
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

Kormányrendeletek

28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet a kultúrát és a kulturális örökség megôrzését elômozdító állami támogatásokról
388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történô közzétételére vonatkozó részletes szabályokról
375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbôl nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszerérôl és elszámolásának rendjérôl
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirôl
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelôs szervek kijelölésérôl, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrôl
33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet doktori iskola létesítésének eljárási rendjérôl és a doktori fokozat megszerzésének feltételeirôl
1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet az oktatásügyi közvetítôi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmûvelôdési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérôl
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérôl
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsôoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresô rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belsô ellenôrzésérôl
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerrôl
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megilletô egyes kedvezményekrôl
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megilletô kedvezményekrôl
157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról
64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésérôl
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás mûködési rendjérôl
60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelôdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggô egyes kérdések rendezésére
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Minisztériumok rendeletei

30/2008. (XI. 24.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrôl
20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirôl
25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérôl, követelményeirôl és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról
1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrôl és az Országos Képzési Jegyzékbe történô felvétel és törlés eljárási rendjérôl
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet a közmûvelôdési feladatellátás országos szakfelügyeletérôl
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatásáról
18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élô magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megilletô kulturális kedvezményekrôl
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletrôl
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértôk mûködésének engedélyezésérôl és a szakértôi névjegyzékek vezetésérôl
6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról
1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérôl, követelményeirôl és a képzés finanszírozásáról
3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról
41/1995. (VIII. 31.) IKM rendelet az idegenvezetésrôl
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl
2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrôl
7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentésérôl
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenôrzésérôl (leltározásáról) és az állományból történô törlésrôl szóló szabályzat kiadásáról

Határozatok, utasítások

7/2006. (MK 94.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról
1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat a Magyar Információs Társadalom Stratégiáról és annak végrehajtásáról

 

   

  Kulturális Hírek,
  Rendezvények  
Közhasznú információk
 Nagyszénás

 Gádoros

 Orosháza